3rd International Symposium on Frontiers in Applied Mechanics

Committees

Organization Committee


Chairmen:

 • Zishun LIU (XiĄŻan Jiaotong University, China)
 • Lihai ZHANG (The University of Melbourne, Australia)
 • Yuantong GU (Queensland University of Technology, Australia)

Secretaries:

 • Ms Debbie HADDOCK (Australia)
 • Ms. Rong HUANG (XiĄŻan Jiaotong University, China)
 • Ms. Tracy TANG (XiĄŻan Jiaotong University, China)

Members:

 • K. K. ANG (National University of Singapore, Singapore)
 • Fangsen CUI (IHPC, Singapore)
 • Wenhui DUAN (Monash University, Australia)
 • Colin DUFFIELD (The University of Melbourne, Australia)
 • Qing LI (University of Sydney, Australia)
 • Kian Meng LIM (National University of Singapore, Singapore)
 • Guoxing LU (Swinburne University, Australia)
 • Guowei MA (University of Western Australia, Australia)
 • Priyan MENDIS (The University of Melbourne, Australia)
 • Teng Yong NG (Nanyang Technological University, Singapore)
 • Dorival PEDROSO (The University of Queensland, Australia)
 • Qing-Xiang PEI (IHPC, Singapore)
 • Dong RUAN (Swinburne University, Australia)
 • Zhendong SHA (XiĄŻan Jiaotong University, China)
 • Chongmin SHE (Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China)
 • Shengping SHEN (XiĄŻan Jiaotong University, China)
 • Vincent B. C. TAN (National University of Singapore, Singapore)
 • Q. S. TONG (National University of Singapore, Singapore)
 • Marie-Jean THORAVAL (XiĄŻan Jiaotong University, China)
 • C. M. WANG (National University of Singapore, Singapore)
 • Gao WEI (The University of New South Wales, Australia)
 • Mike XIE (RMIT University, Australia)
 • Hui YANG (Northwestern Polytechnical University, China)
 • Lin YE (University of Sydney, Australia)
 • Kun ZHOU (Nanyang Technological University, Singapore)
International Scientific Committee

Chairmen:
 • Daining FANG (Beijing Institute of Technology, China)

 • Tiejun WANG (XiĄŻan Jiaotong University, China)

Members:

 • John BELL (Queensland University of Technology, Australia)

 • Yumin CHENG (Shanghai University, China)

 • Qian DING (Tianjin University, China)

 • Xi-Qiao FENG (Tsinghua University, China)

 • Yuantong GU (Queensland University of Technology, Australia)

 • Heow Pueh LEE (National University of Singapore, Singapore)

 • Bin LIU (Tsinghua University, China)

 • Zishun LIU (XiĄŻan Jiaotong University, China)

 • Guoxing LU (Swinburne University, Australia)

 • Priyan MENDIS (The University of Melbourne, Australia)

 • Shengping SHEN (XiĄŻan Jiaotong University, China)

 • S. SWADDIWUDHIPONG (National University of Singapore, Singapore)

 • C. M. WANG (National University of Singapore, Singapore)

 • Lin YE (University of Sydney, Australia)

 • Lihai ZHANG (The University of Melbourne, Australia)

3rd International Symposium on Frontiers in Applied Mechanics, 1 - 4 December 2016, Melbourne, Australia